Råd & regler

Information, Råd & Regler BRF Linjalen

  • Du äger och ansvarar för fastigheten tillsammans med alla andra medlemmar i föreningen
  • Du bor till självkostnadspris
  • Du kan överlåta din rätt att bo till ett pris som du och en köpare kommer överens om

Som boende i bostadsrätt har du ett antal möjligheter och rättigheter. Du har också ett antal skyldigheter, och det krävs engagemang från din sida för att föreningen ska fungera. Vi hälsar dig välkommen som medlem och önskar dig ett trivsamt boende.

Ett gott råd – hemförsäkring

ger dig ett skydd om du råkar ut för skador på din egendom. Kom ihåg bostadsrättstillägg.

Skydda ditt hem

mot brand genom att aldrig ställa något brännbart på loftgången/ i trapphuset och ha en brandvarnare/60 kvm i lägenheten. Se även till att alla allmänna dörrar alltid är stängda. Släpp aldrig in obekanta när portarna är låsta.

Den goda grannen

vill vi alla ha! Du har en möjlighet att skapa god trivsel genom ett vänligt bemötande och genom att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar med olika dygnsrytm och livsstil omkring dig. Balkong/terrass och loftgång hör till både vårt privata och gemensamma utrymme varför ljud och lukt leder till klagomål. Visa även hänsyn genom att vara rädd om vår trädgård.

Fimpa ansvarsfullt

eftersom det är tillåtet att röka. Det är din skyldighet som bostadsrättshavare att ta hand om dina och dina gästers fimpar. Fimpa brandsäkert i en askkopp med lock. Fimpa inte ute på gården eller på grannarnas balkonger/terrass. Rökförbud råder i allmänna utrymmen inomhus och i garagen.

Källsortering

för mat- och brännbart hushållsavfall finns i anslutning till varje trappuppgång. Glasinsamling finns ute, bredvid p-automaten. För övrig sortering finns ett återvinningsrum i närheten av glasinsamling. Frakta själv till återvinningen det vi saknar kärl för. Sopor får ej ställas utomhus.

Förråd

finns i källarplan. Eftersom bränder i källare är svårsläckta får ej brandfarlig vara (se etikett) förvaras i källare, man ska heller inte lagra ”onödigt skräp” i källare eftersom damm är en brandfara. Balkong/terrass är inte ett förråd.

Balkong

Av säkerhetsskäl får inget hänga på utsidan av balkongräcket, därför ska du heller inte skaka mattor eller annat från fönster, balkong eller loftgångar. Piskställning finns.

Loftgången

sopas och snöröjs av dig framför din lägenhet. Blockera inte vägen för vare sig räddningspersonal eller rullstolsburna.

Terrass

med risk för snöras. Låt bli att kliva utanför husfasaden när vi har snö på taket, det är förenat med livsfara. Tillsammans med grannen ansvarar ni för att ansa häck/underhålla staket m.m mellan terrasserna.

Grillning

sker på av föreningen anvisade platser. Det ger en möjlighet att samlas och träffa grannar. Städa upp efter dig och ditt sällskap.

Ställa till med fest

är en rättighet under förutsättning att du informerar grannarna i förväg, förslagsvis genom en lapp i trapphuset där det utöver datum framgår vem och vilken lägenhet den som upplever sig störd kan vända sig till. Som bostadsrättshavare ansvarar du för alla som tillhör ditt hushåll, även besökare till lägenheten samt andrahandshyresgäster.

Störning

är ett mycket vitt begrepp. Ljud som orsakas av ett normalt leverne räknas inte som en störning. Störningar som t.ex. höga skrik och hög volym bör undvikas och får inte förekomma kl 23-07. Känner du dig störd, berätta det för den som stör. För ingen gör det avsiktligt. Är det obekvämt att gå själv kan du be styrelsen eller andra grannar om sällskap, det är troligt att även de känner av störningen.
Vid upprepade störningar är det viktigt att händelserna dokumenteras (datum, tid, typ av störning) så detaljerat som möjligt. Lämna detta dokument med dina kontaktuppgifter till styrelsen.

Cyklar

förvaras i cykelförråd med separat ingång i källarplan på Källparksgatan 2, vid pumphuset Gränby Tvärgata 4 eller i cykelställ alternativt i lägenheten eller tillhörande förråd.

Tvättstugan

finns i källargången på Gränby Tvärgata 2-4. Du bokar tid med en bokningscylinder på bokningstavlan som finns i anslutning till tvättstugan. Följ anvisningarna i stugan. Torka maskiner och golv efter dig och rengör filter i torktumlare/skåp. Mattvätt är inte tillåtet i tvättmaskinerna.

Vårda lägenheten väl

så behåller du bostadsrättens värde. Förenklat kan sägas att bostadsrättshavaren själv ansvarar för allt som tillhör lägenheten och att vi har ett gemensamt ansvar för övriga utrymmen och utsidan. Se vidare i föreningens stadgar.

Förebygg fuktskador

genom att vara observant. Vidta åtgärder (kontakta ditt försäkringsbolag) om du ser tecken på fukt: det kan kännas som mjuka eller se ut som missfärgade fläckar, en plastmatta låter fläckvis ihålig när du knackar försiktigt på den. Kontrollera regelbundet runt toaletter, golvbrunn och avlopp samt under radiatorer, kranar och diskho.

Åtgärda fel och brister genast när de uppstår. Det är din skyldighet som bostadsrättshavare att reparera och underhålla lägenheten och själv bekosta åtgärderna. Om ett fel uppstår med en större skada som följd på grund av bristande underhåll av lägenheten kan du bli ersättningsskyldig till föreningen.

Bygg om

i lägenheten efter din smak. Allt arbete i lägenheten ska utföras enligt branschregler och följa gällande lagar. Annonsera alltid i god tid om vatten- och elavstängning. Vid väsentlig ombyggnad ska styrelsen informeras och ombyggnaden godkännas (ibland även av myndighet). Det gäller t.ex. vid ändring av planlösning, bärande väggar och påverkan på VVS eller elinstallationer. Tänk speciellt på tätskikten vid ombyggnad av badrum och toalett eftersom fukt kryper långt och leder till stora kostnader.

Om du renoverar bullrigt, gör det förnuftigt. Det är okej att renovera själv kvällar och helger men det är inte så klokt att bila/borra oavbrutet efter kl 20. Informera grannarna i förväg, meddela även när arbetet beräknas vara överstökat. Det ger oss en möjlighet att planera och gör oss mer toleranta.

Parkera

endast på avsedd plats.

Håll en låg hastighet inom bostadsområdet.

Garage

är avsett endast för personbil.

Sällskapsdjur

får aldrig springa lösa. Ägare plockar upp efter sina djur. Vi låter bli att mata andras djur. Det handlar om att ta hänsyn till varandra.

Fåglar

får inte matas eftersom detta kan locka till sig råttor och möss.

Ohyra och skadeinsekter

t.ex. mjölbaggar, ska genast anmälas till Anticimex tfn 075-245 10 00 för att minimera risken för spridning. Du är även skyldig att informera styrelsen.

Månadsavgiften

är en fast avgift varje månad som du är skyldig att känna till och betala i tid. Du ska känna till att banken behöver tid för sin handläggning. Utebliven avi är ingen ursäkt för sen betalning. Bostadsrättshavaren får en påminnelse innan kravet överlämnas till inkasso.

Hyr ut i andrahand

under förutsättning att styrelsen gett sitt samtycke. Det ges för en begränsad tid och är förenat med särskilda villkor som t.ex. att man arbetar eller studerar på annan ort. Ansökan görs skriftligen med avsedd blankett som finns på https://brflinjalen.se/information/andrahandsuthyrning/ eller att hämta på expeditionen.

Ansökan måste lämnas i god tid.

Andrahandsuthyrning är förenad med en lagstadgad avgift. Bostadsrättshavaren ansvarar alltid för både lägenheten och att föreningens regler följs. Välj därför din hyresgäst med omsorg. Otillåten andrahandsuthyrning är grund till förverkande av bostadsrätt.

Överlåtelse av bostadsrätten

kommer du själv överens om med en köpare. En köpare blir bostadsrättshavare först när styrelsen beviljat hen medlemskap i föreningen.

Expeditionen

finns på Källparksgatan 2 och är bemannad helgfria tisdagar kl 18.00–18.30. Semesterstängt över sommar och jul.

Kontakta vicevärden

om du vill veta mer, funderar över någonting eller tvekar inför en åtgärd, för du ansvarar både för det du gör och det du låter bli att göra!

E-post vv@brflinjalen.se

Telefon 072-226 54 00