Parkering

För besökande
Två gästparkeringar, 5 kronor per timme (parkeringsautomaten tar endast mynt). Går även att använda Easy Park.
Parkeringsillstånd krävs från föreningen, samt parkeringsavgift.
Parkering på gatan kostar 5kr/timme Mån-Lör och gratis sön- och helgdagar.

För boende
30 platser Parkering utan el
30 platser Parkering med el (Se nedan för mer info)
29 Garageplatser

Kö för parkering
Ungefärlig kötid idag: Mindre än två månader till plats utan el. Lång kötid för garageplats.
För att ställa dig i kö för parkering, kontakta vicevärd för detta. Du tilldelas först en p-plats utan el och kan sedan byta upp dig när plats med el blir tillgänglig.

Parkeringsregler

  • Parkeringsförbud råder överallt; utom på de förhyrda parkeringsplatserna. Man får stå där parkeringsförbud råder för på- och avlastning eller för hämtning och lämning av människor, men bilen får bara stå i 10 minuter utan att någon aktivitet pågår vid bilen.
  • Bilar får inte parkeras utanför eget hyrt garage om inte porten är öppen och du är i garaget.
  • Inga särskilda regler gäller heller för motorcyklar utom att dessa får parkeras vid cykelställen.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade får användas efter samma regler som på kommunal gata.
  • Tillfälligt parkeringstillstånd kan erhållas av styrelsen vid särskilda behov, t.ex. vid flytt.
  • Parkering på gatan sker enligt kommunens parkeringsregler.

Man kan ringa PARKIA om man undrar något eller har några problem i samband med att stanna eller parkera.

Om ett fordon parkerats olovligt på en parkeringsplats eller gård, ring PARKIA på telefonnummer 018-69 33 30.

 

Parkering med el

Bilvärmaranläggningen är utrustad med ett energibesparande system som heter Termotakt.
Det är konstruerat för att ge en tillräcklig och konstant motortemperatur med minsta möjliga energiåtgång.

Vid utetemperaturer högre än +5°C är strömmen helt bortkopplad.
Vid utetemperatur mellan +5°C och -35°C kommer motortemperaturen att hållas konstant ca +10°C, för att därefter sjunka.
För dig med kupévärmare kommer kupétemperaturen att vara lägre än vid konstant inkoppling.

Det finns 6 platser för elbilar.